Na tej strani lahko najdete odgovore na pogosto zastavljena vprašanja glede Akademije TCT®.

AKADEMIJA TCT® je zasebni moderni Program neformalnega in pragmatično usmerjenega usposabljanja za svetovalce transpersonalne terapije. Je študij, ki temelji na razvoju zavesti, poglabljanju realnosti v vsakdanjem življenju in osebnem ter duhovnem napredku.

Integrira tudi model NVC-ja (nenasilna komunikacija, po Dr. Marshall Rosenbergu), tehnike Dialoškega Jaza, Wilberjevo razpredelnico realnih in doživetih stanj zavesti (AQAL) ter dela na ekstrapersonalnem in transpersonalnem delu človeške zavesti (meditacije, kontemplacije, Avtentični, Subtilni in Kavzalni nivo, zunajčutno zaznavo, lucidne sanje, tehniko IR, invokacijo/evokacijo itd…).

Po našem mnenju je edinstveni Program v Sloveniji, tako po vsebinski plati kot tudi po načinu izvajanja študija. Vsebina je napredna, moderna in temelji na najnovejših znanstvenih dognanjih.

Način izvajanja je pragmatično obarvan in usmerjen predvsem v razvoj zavesti oz. osebnih potencialov slušateljev/ic in v njihov napredek v vsakdanjem življenju ter v pridobivanje potrebnih strokovnih znanj in izkušenj za pomoč drugim.

Ob obstoječih transpersonalnih in humanističnih (psiho)terapijah v Sloveniji (geštalt, realitetna terapija, psihosinteza itd…) naš Program zapolnjuje specifično vrzel in nudi usposabljanje za (psiho)terapijo, ki temelji izključno na duhovni oz. transpersonalni osnovi.

Naš Program se od klasičnega izobraževanja zelo razlikuje. Raziskave kažejo, da pridobljeno znanje pri klasičnemu (recimo univerzitetnemu oz. teoretičnemu) izobraževanju po pribl. treh mesecih po zaključku enostavno izgubi predmetnost oz. se pozabi (tudi do 80%).
No, naš Program je drugačen.
Teoretični del Programa je usmerjen le na tista nujno potrebna znanja, ki vam bodo pomagala v vsakdanjem življenju in pri vodenju seans terapije. Vsa preostala vsebina (najmanj 65%) pa je usmerjena v praktične naloge, treninge, vaje in vse ostalo, kar vam bo resnično trajno pomagalo. Teorija, in še to samo in izključno relevantna teorija, v našem Programu obsega maksimalno 35% vsebine.

Način implementacije Programa temelji na konceptu sodelovanja in podpore slušateljem in ne na nadvladi ali premoči. Slušatelji/ce so povsem svobodni/e in lahko ali pa tudi ne izvajajo predpisane praktične naloge, eseje, domače naloge. Na Akademiji TCT® velja moto: Učimo se za življenje, ne za šolo (ali papirno diplomo/certifikat).

Program AKADEMIJA TCT® je relativno zahteven, tako po vsebinski kot tudi po praktični plati. Zato so pogoji za sprejem v Program Šole za življenje ATCT® sledeči:

 • Starost vsaj 28 let in več let realnih delovnih in življenjskih izkušenj.
 • Odprtost na obstoj višjih (psiholoških) stanj zavesti.
 • Iskrena želja po psihoterapevtski pomoči ljudem v težavah, zaželene so izkušnje pri delu z ljudmi ALI iskrena notranja motivacija po temeljitem osebnem in nadosebnem razvoju.
 • Obvladovanje slovenskega jezika (pisno in ustno), zelo zaželeno znanje angleškega (ali nemškega, italijanskega, hrvaškega, srbskega) jezika.
 • Pripravljenost in voljnost intenzivnega dela na sebi (ozaveščanje, soočanje in poglabljanje realnosti).

Zaradi potrebe po intenzivnem delu na sebi oz. osebne angažiranosti pri študiju, naš Program ni primeren za osebe, ki imajo trenutno v življenju hujše težave, so do nedavnega jemali oz. še jemljejo antidepresive, antipsihotike ali so odvisni od alkohola, mehkih in trdih drog.

Da, so.
Vsi termini bodo v prvi polovici meseca, vsak mesec. 

Termini bodo znani za celotni letnik vnaprej in poslani vsem v Program sprejetim slušateljem/icam.

Na žalost smo, kar se tiče napredne strokovne literature, na sončni strani Alp približno nekaj desetletij za razvitim svetom, zato se moramo v našem Programu zanašati tudi na literaturo v tujih jezikih. Tako je zelo dobrodošlo znanje angleškega, nemškega, italijanskega, hrvaškega ali srbskega jezika.

Osnovno gradivo za študij pa seveda zagotovi Inštitut, predavanja strokovnjakov so v slovenskem jeziku (oz je zagotovljen prevod), priročniki tudi; uporaba dodatne literature (in audio ter video zapisov) je zelo zaželena. Večino teh dodatnih virov znanja si lahko izposodite v interni knjižnici Inštituta.

Večina napredne literature v naši interni knjižnici je v Angleščini oz. tujih jezikih. Pri tem mislimo na literaturo o nevrobiologiji, humanistični ter transpersonalni psihologiji, kognitivni neuroznanosti, epigenetiki in kvantni mehaniki.

Znanje tujega jezika vam lahko dejansko izredno olajša študij, tako iz teoretičnega kot tudi praktičnega vidika.

V Sloveniji Program Akademija TCT® NI reguliran in priznan s strani državne uprave in tako bo tudi ostalo. To pomeni, da po zaključku šolanja nadaljevanje študija na slovenskih univerzah ali zaposlitve v državni upravi, samo z diplomo naše šole, morda ne bo izvedljivo.

Obstoječe inštitucije pri nas akreditirajo predvsem programe, ki so zgolj teoretično obarvani in zahtevajo izpolnitev pogojev glede teorije, kar za nas ni sprejemljivo. Želimo ohraniti prvotno strukturo Programa, ki preverjeno nudi idealne pogoje za razvoj zavesti in napredek tako v vsakdanjem življenju, kot tudi pri vodenju seans terapije.

Naše stališče je, da za uspešno praktično delo iskrene in naravne pomoči ljudem v stiski ne potrebujete samo državne licence ali univerzitetne diplome. Ravno nasprotno. Potrebujete kvalitetno znanje in predvsem globoke realizacije oz. izkušnje; in ravno to lahko pridobite tudi na naši šoli, seveda ob svoji angažiranosti in trudu.

Pravno formalno gledano ste lahko svetovalci in v tem okviru opravljate delo terapevta. V ta namen lahko odprete s.p., društvo, zasebni zavod ali družbo (d.o.o., d.n.o., k.d. itd…) in registrirate dejavnost “storitve in svetovanje”. To lahko seveda storite tudi povsem neodvisno od diplome naše šole. Živimo pač v skoraj demokratični deželi in vsakdo lahko odpre svoj poslovni subjekt.

V kolikor pa je vaš osnovni namen pridobitev s strani države priznane diplome in ne toliko poglabljanje ter razvoj zavesti in pridobitev izkušnj za učinkovito pomoč drugim, vas vabimo, da pridobite dodatne informacije o naslednjih ustanovah:
– na Univerzi Sigmunda Freuda iz Austrije, ki že vrsto let odpira svoja vrata tudi pri nas,
– na izrednem študiju psihologije na fakulteti v Ljubljani,
– na Institute of Transpersonal Psychology iz ZDA,
– ali pa recimo na Open University v Angliji.

Šolnino za deveto generacijo AKADEMIJE TCT® za celoten Program lahko poravnate  sproti, torej vsak seminar posebej.
Plačil vnaprej (recimo za celotno šolanje ali posamezni letnik), ne sprejemamo.
V praksi to pomeni 36 plačil (275,00 EUR na obrok) za 36 srečanj. Nismo davčni zavezanec.

Šolnina ne zajema vaših potnih in ostalih stroškov, dodatne literature in morebitnega lektoriranja izpitnih esejev.

Pri plačevanju šolnine se upoštevajo te smernice (določene tudi v ‘Pogodbi o usposabljanju’):

– obroke se plačuje vsak mesec, najkasnje do 8. v tmesecu oz. do pričetka tekočega seminarja,
– ob zamudi plačila se poravnajo tudi zakonsko določene zamudne obresti,
– za zaključek šolanja je potrebno plačati šolnino v celoti, torej obroke plačate tudi, če na seminar ali predavanje ne pridete,
– v drugi (ali tretji) letnik lahko pristopite le, če so poravnane finančne obveznosti za prvi (ali drugi) letnik,
– plačana šolnina za obiskane seminarje se ne vrača v nobenem primeru,
– aktivni slušatelji/ce lahko pristopijo seminarjem v prejšnjih letnikih brezplačno,
– slušatelji/ce, ki so že opravili/e Program, lahko pristopijo k seminarjem znova, po ceni 90 EUR na seminar.

Odvisno od vaših osebnih ali poklicnih interesov in tendenc.

V prvi vrsti je Program primeren za vse, ki se želite usposobiti za terapevte in ki vas zanimajo najnovejša dognanja znanosti iz področji biologije, nevrobiologije, kvantne mehanike, nevropsihologije ter modernih in naprednih vej psihologije.

Predvsem je Program primeren za tiste, ki želite aktivno sodelovati pri študiju, se res iskreno angažirati pri aplikaciji pridobljenega znanja v situacijah vsakdanjega življenja in ste se nenazadnje pripravljeni tudi spremeniti. Na bolje, seveda.

Pomembno je tudi, da imate določeno afiniteto do akademsko obarvanega študija, po izbiri. V našem Programu so namreč trije povsem akademski izpiti (neobvezni eseji na teme kognitivne, humanistične in transpersonalne psihologije), katerih ocena sestavlja pomemben del pri uspešnem zaključku šolanja.

Freudova psihoanaliza in behaviorizem sta, roko na srce, preživeti veji psihologije.

Freud je bil ostro kritiziran že za časa svojega življenja (predvsem zaradi posploševanja in pomanjkanja neodvisnih empiričnih raziskav: seks ali pomanjkanje le-tega vendarle ne more biti razlog za vse tegobe življenja; njegove razlage sanj so enostavno presplošne in zato lahko tudi potencialno zavajajoče in nevarne).
Behaviorizem je pa doživel popolni padec v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so tedanji strokovnjaki vendarle dojeli, da človeka v bistvu ni mogoče enačiti s podganami, golobi in kokošmi.

Behaviorizem in Freudova psihoanaliza (in vse izpeljanke teh dveh vej psihologije: transkacijska analiza, integralna terapija itd…) nista bila uvrščena v naš Program tudi zato, ker prav zares ne nudita temeljitega in trajnega napredka v seansah (psiho)terapije. Behaviorizem prisega na pogojevanje, psihoanaliza na mentalne špekulacije in zgolj na razumevanje, analiziranje in ozaveščanje problemov. Ne prvi ne drugi pristop pa se ne prav zares ukvarja z vzroki za težave v življenju ljudi.

V teku šolanja pa začetniške poteze Freuda in behaviorizma vendarle omenimo, vendarle samo kot zanimivo zgodovinsko dejstvo.

Za vse, ki vas zanimata tudi psihoanaliza in behaviorizem, je tu Univerza v Avstriji, akreditirana in priznana v Sloveniji:
http://www.sfu.ac.at/english/

O vstopu v Program se morate seveda odločiti sami, najbolje na podlagi vaše lastne notranje motivacije.

Pri tem vam lahko pomagajo iskreni odgovori na sledeča vprašanja:

 • Sem pripravljen/a aktivno delati na sebi  (predvsem v prvem in drugem letniku)?
 • Sem se pripravljen/a spremeniti, pogledati svojim iluzijam v oči, se naučiti kaj novega in dati svoje dosedanje znanje na ponovni auto-test uporabnosti?
 • Ali me zanima psihologija ter konkretna in profesionalna pomoč ljudem?
 • Sem prav zares voljan/a aktivno sodelovati pri študiju in integrirati pridobljeno znanje tudi v vsakdanje življenje?
 • Sem se res pripravljen/a spremeniti (če bi bilo to potrebno)?
 • Znam izhajati iz sebe ali potrebujem potrditve od zunaj?
 • Me zanimajo samo novosti in ‘mistika’, torej, ali me morda Program samo zato privlači?
 • Sem pripravljen/a tri leta obiskovati seminarje in predavanja, vsak mesec?
 • Imam dovolj finančnih sredstev za šolnino?
 • Ali me družina, partner/ka, otroci podpirajo pri odločitvi za vpis?
 • Ali me zanimajo praktično obarvana izobraževanja in usposabljanja?
 • Ali želim pridobiti znanje in izkušnje, ki mi lahko dejansko olajšajo življenje?
 • Si zaupam glede uporabe transpersonalnih metod in tehnik?
 • Ali me zanima osebni in tudi duhovni napredek?
 • Želim zgolj neko novo diplomico/certifikat na zidu ali se želim resnično spremeniti in napredovati v smeri večje izpolnjenosti v življenju?
 • Se že znam soočati z vzroki za svoje težave v sebi ali še vedno prelagam odgovornost na druge, starše, politiko, vreme, Boga?
 • Mi je sprejemljivo, da Program ni priznan s strani slovenske državne uprave?
 • Kaj pravzaprav želim v življenju?

Odgovori na ta vprašanja bi vam lahko podati realnejšo sliko vaših motivov in ostalih dejavnikov na podlagi katerih se boste morda lahko lažje odločili za vpis.

Navdušenost nad Programom je dobrodošlo, vseeno pa vam predlagamo, da celotni zadevi pristopite bolj umirjeno, morda bolj racionalno.

Predlagamo vam, da pogledate na naš triletni Program in na svoje navdušenje bolj objektivno. Predlagamo vam, da upoštevate, da Program traja cela tri leta, v njem je polno praktičnih in pisnih nalog, trije akademski izpiti in tudi zaključni praktični izpit.

Po drugi strani pa se seveda lahko na študij pripravite tako, da pričnete z branjem uvodne splošne literature (Psihologija – shematski pregledi, avtor: Grahame Hill; Osnove psihologije – Skrivnosti sveta v nas, avtor: Barbara Babšek; Zgodovina psihologije, avtor: Janek Musek; osnove kognitivne nevroznanosti; osnove humanistične psihologije  itd…) in obiskom naših seminarjev sistema Integral PSY ter Nenasilne kumunikacije (Integral NVC).

Oglejte si tudi odgovor na prejšnje vprašanje (št. 11).

Planiranje študija je izredno pomembno.

Študij na naši šoli zahteva min. 90% prisotnost na predavanjih (torej, brez tehtnega razloga lahko izostanete približno tri in pol krat v treh letih in še to samo na seminarjih, ki so neobvezni) in tudi delo doma in sicer približno po eno uro na dan (po pet ur na teden, torej).

Najbolje je, da vnaprej časovno opredelite nujne (počitek, družina, služba itd…) ter dodatne (rekreacija, sprostitev, šport, prijatelji itd…) dolžnosti in dejavnosti v vašem življenju in tako ugotovite kdaj (in če sploh) bi lahko posvetili eno uro na dan za študij na Akademiji.

Priporočamo vam tudi, da se o vaši nameri za vpis na našo šolo iskreno pogovorite tudi z najbližjimi. Študij na naši šoli ni samo teoretičen (kot na univerzah, denimo) in od udeležencev/k dejansko zahteva aktivno angažiranost in predvsem delo na sebi, kar praviloma vodi v spremembe dojemanja sebe, drugih in sveta. To sicer prav gotovo lahko pomaga pri vašem osebnem in duhovnem napredku, kar pa praviloma osebe, ki se ne spreminjajo skladno z vami, ne ravno odobravajo.

Pri študiju vam bo zato ljubeča ali pa vsaj razumevajoča podpora v vaši družini v izredno oporo. To je zelo pomembno.

Seveda je tukaj še temeljit razmislek o finančnemu izdatku, ki znaša 250,00 EUR na mesec. Vsekakor je financiranje vašega šolanja pomemben faktor, ki prav tako zadeva vašo družinsko skupnost.

Pristop k predmetniku je tudi zelo pomemben. Vse prevečkrat vidimo osnovne napake slušateljev, ki z izjemno vnemo v prvih treh mesecih preberejo vso obvezno literaturo in potem v drugi polovici prvega letnika skoraj vse pozabijo in morajo vse preštudirati znova. Predlagamo vam, da obvezno in tudi dodatno literaturo preučite postopoma in temeljito.

Da.

Na podlagi več letne raziskave uporabe transpersonalnih stanj zavesti v realnih seansah terapije, zagotavljamo izboljšanje učinkovitosti pomoči vsakomur, ki natančno sledi vsebini našega Programa in ga tudi uspešno zaključi.

V nasprotnem primeru vam po zaključku Programa (po treh letih) vrnemo investicijo za izobraževanje v celoti.

Drugače povedano, zagotavljamo vam izrazit napredek v vašem osebnem življenju in predvsem pri učinkovitosti vaše pomoči drugim ljudem, seveda ob vaši iskreni angažiranosti in trudu.

V primeru, da na podlagi svoje odločitve prekinete sodelovanje z Inštitutom predčasno, je to povsem sprejemljivo. Seminarje je potrebno plačevati sproti, plačil v naprej ni, in tako zapletov glede vračila finančnih sredstev enostavno ni.

Vplačila za že plačane seminarje in srečanja pa seveda ne vračamo; isto velja za prijavnino.

Bistveno pri našem Programu je pragmatična usmerjenost in glavni poudarek na vaši osebni in duhovni rasti. In v to kategorijo sodi prevzemanje odgovornosti zase, za svoje misli, čustva, besede in dejanja; predvsem pa ozaveščanje, soočanje in poglabljanje realnosti v svojem vsakdanjem življenju. Diametralno nasprotje akademskih programov in teoretičnih diskurzov, torej.

Zato je pri študiju na naši šoli zelo, zelo, zelo, zelo pomembna vaša notranja želja po osebnem napredku in duhovni rasti in pripravljenost na zelo aktivno angažiranost skozi vsa tri oz štiri leta. Brez tega, iskreno rečeno, na naši šoli ne bo šlo.

Program nudi varen okvir, v katerem se lahko zgodi resničen napredek vsakomur, ki se srčno angažira in je pripravljen na spremembo razmišljanja in predvsem delovanja, seveda v smeri, ki jo izbere sam. Nudimo vam torej orodja, tehnike in določeno znanje, ki vam lahko zelo pomaga pri napredku. Ne moremo (in tudi nočemo) pa prevzemati odgovornosti za vas in stvari početi namesto vas.

Program je sestavljen tako, da ob njem najbolj uspešno napredujejo pravzaprav tisti, ki že izhajajo iz sebe in so pripravljeni naučiti se še kaj novega. Če torej še vedno iščete vzroke in rešitve za svoje morebitno nezadovoljstvo v življenju zunaj sebe (v tehnikah, knjigah, pri terapevtih, starših, partnerjih, družbenem sistemu, v duhovnosti, Bogu itd…) in se pretežno ukvarjate samo z drugimi ter želite spreminjati oz. popraviti zgolj svet, okolje in druge ljudi (namesto sebe), potem naš Program, iskreno povedano, iz našega vidika, morda vendarle ni primeren za vas.

Namreč, Program je sestavljen tako, da se je potrebno, sploh v prvem letniku in tudi v drugemu, kar intenzivno soočiti s svojimi morebitnimi težavicami v osebnem, intimnem in poslovnem življenju (in v odnosu do sebe). V bistvu je prvih osem seminarjev prvega letnika namenjenih večinoma ozaveščanju, soočanju ter poglabljanju realnosti.

Če torej v svoji vsakodnevni praksi (še) nimate navade dela na sebi in iščete krivce za svoje tegobe zunaj sebe in je prevzemanje odgovornosti za vaše lastno počutje tuje, bo prva polovica prvega letnika za vas res zelo zelo zelo velik izziv.

V današnjem svetu so ljudem zelo pomembne tudi diplome, akreditacije, priznanja itd… To je seveda povsem v redu in pomembno. No, naš Program NI akreditiran s strani Univerze v LJ ali ustreznega Ministrstva v Sloveniji in tako bo tudi ostalo. Če je vaša želja torej zgolj pridobivanje formalne izobrazbe in javno priznanih diplom, potem naša šola pač ni primeren naslov.

Inštitut Transpersonalne Psihologije (ter predavatelji, inštruktorji ter zunanji sodelavci) ne igra v življenju slušateljev/ic Akademije TCT bistvene vloge.

Z drugimi besedami povedano, ne organiziramo nekih družabnih srečanj (razen morda novoletne zabave za vsako generacijo sproti, če sploh), ne usmerjamo in ne pogojujemo slušateljev s pridigami, skrivnimi iniciacijami, zaprtimi lekcijami ipd. in ne vežemo slušateljev/ic nase. Ravno nasprotno.
Podpiramo in spodbujamo individualnost in unikatnost vsakega posameznika in življenje povsem neodvisno od Inštituta. Nudimo torej določana znanja in veščine, kaj pa iz tega slušatelji  ustvarijo sami, je odvisno od njih.

Naš pristop je pot napredka s pomočjo samospoznaje (in s tem prevzemanja odgovornosti zase, prek procesa ozaveščanja, soočanja, poglabljanja realnosti in napredka); vsakdo izmed nas lahko namreč napreduje sam, po svoji unikatni poti in v svojem ritmu. Za to ne potrebujemo inštitucij, organizacij in zgradb iz opeke in lesa. Vse, kar potrebujemo za napredek imamo že v sebi, in šole nam ne morejo dati več, kot lahko sami naredimo iz sebe.

Primarno okolje za vaš napredek, osebni in duhovni razvoj s pomočjo našega Programa ostaja vaša družina, delovno okolje in vaše vsakdanje življenje, ne pa predavalnice in seanse v okviru Inštituta.

Za osebni in duhovni napredek je, na koncu koncev, vsak odgovoren izključno sam.

 Čaka vas to, kar boste v šolo prinesli s seboj (rezultate oz. posledice vaših lastnih prejšnjih misli, besed in dejanj, torej).
Vsebina Programa je zelo tehnična in nevtralna (znanstveno teorijo in vse tehnike lahko uporablja kdorkoli), tako da jo vsak doživlja na podlagi svojih prejšnjih izkušenj.

Pričakujete pa lahko moderno znanstveno teorijo, obilo prakse in podporo (ničesar pa ne moremo narediti namesto vas) pri vašem lastnem napredku, tako v osebnem in duhovnem smislu, kot tudi pri razvijanju sposobnosti in znanj vodenja seans metode TCT®.

 Zaradi zahtevnosti naš Program žal ni primeren za osebe, ki trenutno jemljejo antidepresive, antipsihotike in so odvisni od alkohola, trdih ali mehkih drog oz. so te situacije zapustili v zadnjih parih letih.

Pristop k Programu bi prav prijazno odsvetovali tudi osebam, ki imajo trenutno v življenju hujše težave (na katerem koli področju), absolventom raznih fakultet oz. še aktivnim študentom ter osebam, ki se še vedno v veliki meri ukvarjajo z drugimi oz. pričakujejo, da se bo za njihov napredek spremenil svet.

Drugače povedano, pristop k Programu odsvetujemo osebam, ki se o vzrokih (v sebi) za svoje fizično/čustveno/mentalno stanje sploh še niso pričeli spraševati oz. jim je prevzemanje odgovornosti zase še vedno izziv.

Iskanje vzrokov za svoje težave zunaj sebe, pretirana kritika drugih, okolja, sveta, iskanje napak zunaj sebe itd… – vse to je seveda povsem v redu in del našega življenja, ni pa to kompatibilno z našim Programom, žal.

Naša šola tudi ni namenjena New Age bežanju pred odgovornostjo v življenju, intelektualiziranju, nabiranju teorije in niti akademskim debatam ali pridobivanju papirnih potrdil ali diplom, temveč realnemu, prizemljenemu in konkretnemu osebnemu in duhovnemu napredku v vsakdanjem življenju in istočasno usposabljanju za svetovalce/ke terapije TCT®.

In, nenazadnje, naš Program (iz našega vidika) morda ni primeren za tiste, ki želijo prejeti absolutne in dokončne potrditve o smislu življenja, obstoju, Bogu itd… Nimamo vseh odgovorov, naše znanje ni popolno; znanje, ki ga nudimo sicer temelji na najnovejših dognanjih moderne znanosti, vendar tudi kot tako ni absolutno. Tehnike in metode, ki jih na naši šoli lahko prejmete, so sicer preverjeno učinkovite, niso pa čarobna palčka in čudežna pilula za vse tegobe.

Drugače povedano: naš Program vam ne more dati več, kot lahko iz sebe naredite sami.

Naš Program je primeren za vse, ki ste se pripravljeni naučiti česa novega in se ob študiju in usposabljanju morda celo spremeniti na bolje oz. izboljšati učinkovitost pomoči sebi in drugim. To seveda ne pomeni, da je sedaj s komerkoli kaj narobe, implicira pa dejstvo, da je za uspešen zaključek našega Programa potrebna odprtost na nove stvari, določena fleksibilnost in pripravljenost na integracijo na novo pridobljenega v prej osvojeno znanje.

Iskreno rečeno, če imate ogromno izkušenj pri delu z ljudmi (pri tem mislimo na humanističen in transpersonalni psihološki način, ne na analitične ali psihiatrične pristope) in imate že izdelan sistem pomoči drugim s katerim ste zadovoljni, potem je naš Program za vas lahko primeren ali pa tudi ne. Vabimo vas, da preberete še ostale odgovore na pogosta vprašanja, podrobno predstavitev ter predmetnik (v tekočem Info paketu).

Daljšo predstavitev Programa Akademije TCT® lahko snamete tukaj:
Info paket 2024 >>

Prijavnica za enajsto generacijo ATCT®:
Prijavnica ATCT® XI. >>

 

Imate dodatna vprašanja?
Pišite nam >>